Търговско дружество  “ Oбщински пазари – Горна Оряховица “ ЕООД е учредено с Решение по фирмено дело №848 / 05.05.2000 г.  с предмет на дейност – отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
Дейноста на дружеството е специфична и зависима от климатичните условия и други обективни причини, като откритите множество зеленчукови магазини на територията на гр. Г.Оряховица, ниските температури през месеците  декември, януари и февруари.